Реализацията на един проект в сферата на недвижимите имоти преминава през различни фази. Всяка една от тези фази има своя специфика и ние най-добре знаем какво е необходимо на Инвеститора, за да премине успешно през всички етапи, за да реализира един успешен проект. В тази връзка предлагаме на нашите клиенти следните услуги:

1. ФАЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Проучване и подбор на екип от проектанти.
Контрол на проектите относно съответствието им с действащите стандарти и законови разпоредби.
Контрол на проектната стойност – оптимизация по време на проектирането с цел по-висока ефективност.
Контрол на влаганите при проекта материали, инсталации и системи.
Контрол на количествените сметки.

2. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ

Изготвяне план за всеки отделен проект относно необходимите разрешения за проектиране и строителство, съгласувания с контролни органи и обслужващи дружества.
Подаване на молби, следене и предвижване на преписки, поддържане на контакти с представители на компетентните органи.
Контрол на проектната документация относно съответствието й с получените разрешения, визи и съгласувателни писма.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕ И ДОГОВАРЯНЕ

Оформяне на тръжната документация на база изготвените проекти.
Подбор на потенциалните участници в търговете.
Раздаване на документацията, разясняване и отговори на възникнали въпроси от страна на участниците.
Преглед на подадените оферти, допълнителни уточнения и изготвяне на доклад до клиента с мнение за печеливш участник в търга.
Съдействие при подготовка на договорите за изпълнение.

4. ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ НА СТОЙНОСТТА

Определяне на приблизителен бюджет в начална фаза на проектиране.
Контрол на проектната стойност в различните фази на проекта.
Препоръки към проектантите за оптимизиране стойността на предвидените материали, инсталации и системи.
Преглед на проектно-сметната документация, изготвяне на собствени количествени сметки.
По време на строителството следим за всички плащания към изпълнители и доставчици, като изготвяме съответния график.
Контрол на стойността на изпълнените строително-монтажни работи и последващи плащания.
Прогноза и аргументиране на евентуални нараствания на стойността.

5. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Координиране на взаимодействието между проектанти, консултант (независим надзор), изпълнители и доставчици чрез установяване на конкретни процедури и графици.
Следене последователността на отделните СМР, с цел избягване на евентуални конфликти и технологично разминаване във времето.
Контрол на спазването на проекта и съответните спецификации на материали, системи и инсталации.
Контрол на действителните количества и качества на вложените материали, както и тяхното съответствие с нормативната уредба, и изготвяне на съответните актове и протоколи. Своевременна оценка на всички действителни и потенциални претенции от страна на изпълнителите.
Съгласува всички наложителни промени и следи за отразяването им в екзекутивните документи.

6. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

Подготовка съвместно с консултанта и изпълнителя на цялостна окончателна документация по проекта и оформяне на пакета от документи, необходими за издаване Разрешение за ползване на обекта.
Изготвяне на график за отстраняване на всички дефекти, недостатъци и несъответствия.
Съдействие на Консултанта при получаване на становищата за приемане на обекта и при организиране на Държавна Приемателна Комисия, когато такава се налага за издаване на Разрешение за ползване на обекта.
Следене за спазването на всички гаранционни срокове и отстраняване на евентуално възникнали дефекти.

Кийстоун Мениджмънт ЕООД 2011-2017 ™ © ®. Всички права запазени! Created By HostBg.Biz